Elevtenester

Ørsta vidaregåande skule tilbyr ein styrka og utvida elevteneste i tillegg til skulen sine rådgjevarar i samarbeid med Ørsta kommune, gjennom utvida teneste med helsesjukepleiar på skulen, og i samarbeid med teneste for psykisk helse og rustenesta og NAV. Alle tenestene er lokalisert på skulen til faste tider og er lett tilgjengeleg for elevane. Skulen har også eige IKT-kontor, der du kan få bistand til din elev-PC

Ørsta vidaregåande skule har eit samarbeid med desse tenestene. Tenestene bistår skulen med kompetanse og er tilgjengelege for elevane etter avtale. Tenestene kan om nødvendig tilvise vidare til spesialisttenester.

Den samla elevtenesta ved skulen har eit særskilt fokus på elevane si psykiske helse, samt å gi rettleiing i høve sosialpedagogiske spørsmål, yrkesrettleiing og bistå i høve utplassering/ kontakt med bedrift, opplærings-kontrakt og læreplass ilag med kontaktlærar.  

Skulen har eigen rådgivar som bistår våre elevar med anna morsmål i høve tilrettelegging i skulekvardagen, oppfølging i høve søknadsprosessen, og som har kontakt med samarbeidspartar utafor skulen.

Skulen har eit godt tilbod til elevar som treng spesialundervisning og tilrettelegging. Spesialpedagogisk rådgjevar kal hjelpe læraren og elevane i høve tilrettelegging av undervisninga. Målet er at alle skal kunne lære godt i alle klasserom uansett kva utfordringar dei har.

Skulen har ein miljøarbeidar  som samarbeidar med elevtenesta, lærarar og kontaktlærarar. Miljøarbeidaren følgjer tett opp elevar som har behov for ekstra og særskilt støtte for å greie skulekvardagen. Miljøarbeidar har ansvar for eit sosialt treff for skulen sine elevar torsdagar frå klokka 13.30 til klokka 15.30 på D-bygget. Godt samvær, god prat, enkle aktivitetar, og eit lite måltid er ein del av tilbodet.

Ørsta vidaregåande skule har eigen rådgjevar i høve karriereveg og formidling til læreplass for alle programområde. Rådgjevar har medansvar for utplassering og kontakt med bedrifter, opplæringskontrakt, læreplass i lag med kontaktlærar/faglærar i YFF.

Oppfølgingstenesta(OT)  

for Møre og Romsdal er lokalisert på Ørsta vidaregåande skule. OT arbeider med unge som ikkje har skuletilbod, inntil dei er 21 år. OT tek kontakt med ungdomen for å følgje opp, gi tilbod om t.d. I ung, støtte i høve kontakt med NAV, eller bistå med andre aktivitetar. Denne rådgjevaren har også ansvar for fagfeltet psykisk helse på skulen, og medansvar i høve oppstart av fokus grupper etter IKO-modell (Identifisering, kartlegging, oppfølging).

Dei sosialpedagogiske rådgjevarane på skulen

Rådgjevar Margun Vartdal Romestrand har ansvar for:

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsefagarbeidar
 • Vg2 Helseservicefag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeidagfag
 • Ho har også ansvar for karriererettleiiing for same programområde

Rådgjevar Sven Kenneth Nilsvik har ansvar:

 • VG1 Teknikk og industriell produksjon
 • VG2 Industriteknologi
 • VG2 Køyretøy
 • VG2 Arbeidsmaskin
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Byggteknikk
 • VG1 Elektrofag
 • VG2 Elenergi
 • VG2 Automasjon
 • VG3 Automatiseringsfaget
 • Han har også ansvar for karriererettleiing innan same programområde

Dei spesialpedagogiske rådgjevarane på skulen

Rådgjevar Anne Mette Sætre har ansvar for:

 • VG1 Teknikk og industriell produksjon
 • VG2 Industriteknologi
 • VG2 Køyretøy
 • VG2 Arbeidsmaskin
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Byggteknikk
 • VG1 Elektrofag
 • VG2 Elenergi
 • VG2 Automasjon
 • VG3 Automatiseringsfaget  

Marianne Mork har ansvar for:

 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • VG2 Kokk- og servitørfag

Tone Hoggen Folldal har ansvar for: 

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • VG2 Helsefagarbeidar
 • Vg2 Helseservicefag

Rådgiving i høve karriereveg og formidling for alle programområde;

Beate Mork

OT rådgjevar/rådgjevar

Ann Turid Andersen Egset har ansvar for:

 • VG1 Restaurant- og matfag 
 • VG2 Kokk- og servitørfag

Miljøarbeidar:

Rune Homlong

Helsesjukepleiarar:

Sanna Driveklepp og Randi Erdal

Teneste for psykisk helse og rus:

Janita Sporstøl Krøvel, Natalja Øye, Ingvill Korsfur Ose, Signe Aksnes, Line Borgen og Astrid Skare (Ørsta kommune)

Dokumenter

Kontakt